NY

UNESCO OER Rekommendation. Svenska Regeringens svar Februari 2023

Generalkonferensen för FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO), som sammanträder i Paris den 12–27 november 2019, vid dess 40:e session. Läs mer här Medlemsländerna har just nu svarat efter fyra års implementeringsarbeten. Se Sveriges svar här...

Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll?

Igår den 7 februari 2023 presenterade OECD Direktör Andreas Schleicher rapport om Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll? https://www.oecd.org/coronavirus/en/education-equity Se inspelningen här Demografiska...

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023. Professor Neil Fassina, President ICDE är också keynote på ICDE och Innland Norges biannual koncerns om Livslångt lärande Lillehammer Lifelong Learning 2023 Professor Neil Fassina,...

Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält 2022 var Martin Howe i Borlänge kommun...

Bibli­o­te­ken kan göra allmän­he­ten delak­tig i forsk­ning­en

Svenska bibliotek ska bidra till kunskapsförmedling och främja vetenskaplig bildning. Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Kungliga bibliotekets remissvar gällande Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77)

KB välkomnar utredarens förslag om en satsning på digitalisering av samlingarna inom arkiv, bibliotek och museer. KB vill betona vikten av att i samverkan finna skalfördelar och effektiva gemensamma processer i arbetet. Det är också angeläget att befintlig infrastruktur tas till vara och utvecklas. KB har lång erfarenhet av digitalisering av olika materialtyper och ett etablerat och brett samarbete med bland andra Riksarkivet (RA), Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och universitetsbiblioteken.

Läs mer här

Sammanfattning

I det följande sammanfattas KB:s yttrande i punktform:

 • KB ställer sig generellt positivt till förslaget att satsa på och möjliggöra en återstart av kulturen. Det är viktigt att ekonomiska förutsättningar ges för alla områden inom kultursamverkansmodellen, vilket innefattar den regionala biblioteksverksamheten.
 • KB välkomnar förslaget att avsätta medel för digitalisering av kulturarvet. KB, RAÄ och RA har ett etablerat samarbete kring utveckling, vägledning och utbildning inom digitaliseringsområdet.
 • KB och RA har lång erfarenhet av samarbete kring produktion och infrastruktur inom digitaliseringsområdet.
 • KB:s digitaliseringsverksamhet för audiovisuella samlingar (AV) samt RA:s digitaliseringscentrum är två befintliga anläggningar vars produktionskapacitet kan ökas.
 • Digitaliseringssatsningen behöver fokusera på att producera långsiktigt hållbara digitala resurser som kan tillhandahållas för såväl forskningsändamål och skolan som för samhället i övrigt.
 • För att möjliggöra den planering som är nödvändig för digitaliseringssatsningen föreslår KB att perioden under vilka de anslagna medlen kan användas sträcks ut över längre tid.
 • KB anser att Arbetsförmedlingen bör involveras på ett tidigt stadium i planeringen av en digitaliseringssatsning.
 • KB tillstyrker förslaget att tillsätta en utredning för att ta fram formerna för en nationell samordning av bibliotekens utlån av e-böcker. KB bör utifrån myndighetens uppdrag medverka i utredningen.
 • KB delar bedömningen att ekonomiska satsningar på nationella bibliotekstjänster för några av de i bibliotekslagen prioriterade målgrupperna krävs för att säkerställa en långsiktig drift (Bläddra och Världens bibliotek).
 • KB ser ett generellt behov av att stärka bibliotekens kunskapsuppbyggnad och rådgivning gällande upphovsrätt.
 • KB anser att det är viktigt att över tid följa upp och analysera förutsättningarna för att tillgängliggöra digitalt kulturarvsmaterial.
 • KB instämmer i att kunskapen i skolan bör öka om hur skolan kan samarbeta med kulturaktörer, och vill lyfta bibliotekens roll i ett utvecklat samarbete.
 • KB tillstyrker förslaget om att uppdrag ges till Myndigheten för kulturanalys angående analys och kartläggning av hinder för jämlikt deltagande i kulturlivet, och anser att det är viktigt att deltagande i biblioteksverksamhet innefattas i uppdraget.
 • KB tillstyrker förslaget om ett uppdrag i syfte att främja arbetet med breddat deltagande och mot snedrekrytering i det offentligt finansierade kulturlivet, och vill understryka vikten av att biblioteken inbegrips i begreppet kulturliv.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This