NY

Skolenkäten 2024 visar god trygghet men bristande studiero

Skolinspektionen granskar all skolverksamhet i hela landet. Målet är att bidra till en god och likvärdig utbildning i en trygg miljö för alla barn och elever. Skolenkäten, som är en del av denna granskning, hjälper oss att få en bild av hur skolan upplevs av elever,...

Sänd in högskolepedagogiska tips till Resursbanken

I resursbanken kan du både hitta och dela med dig av länkar till resurser inom området högskolepedagogisk utveckling Lägg in dina högskolepedagogiska  pedagogiska tips här, https://hpu.uhr.se/resursbanken/ Frågor om resursbanken kan skickas till redaktör Mats Brenner...

Mobiler allt tydligare förklaring bakom kunskapsraset

Ungas användning av mobiler påverkar deras inlärning på ett negativt sätt. Det visar en ny OECD-rapport, som pekar ut skärmar som en förklaring bakom det senaste Pisaraset. – Vi blev ganska överraskade över det starka sambandet, säger Pisachefen Andreas Schleicher. I...

Många skolor är dåligt förberedda för digitala NP

Många skolor är dåligt förberedda för digitala NP Många skolor har ännu inte tekniska förutsättningar att genomföra digitala nationella prov. Under en övergångstid får de i stället ge proven i pappersform. ”Det är hög tid för alla skol­huvudmän att börja förbereda...

Ny ordförande för Sveriges Lärare – Anna Olskog Umeå

Sveriges Lärare har fått en ny förbundsledning och kongressen har valt Anna Olskog till ny ordförande. Anna Olskog, som kommer från Sävar utanför Umeå, har arbetat som grundskollärare sedan 1994. Hon har tidigare varit lokalfackligt aktiv i Umeå och sedan 2018 arbetat...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Kungliga bibliotekets remissvar gällande Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77)

KB välkomnar utredarens förslag om en satsning på digitalisering av samlingarna inom arkiv, bibliotek och museer. KB vill betona vikten av att i samverkan finna skalfördelar och effektiva gemensamma processer i arbetet. Det är också angeläget att befintlig infrastruktur tas till vara och utvecklas. KB har lång erfarenhet av digitalisering av olika materialtyper och ett etablerat och brett samarbete med bland andra Riksarkivet (RA), Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och universitetsbiblioteken.

Läs mer här

Sammanfattning

I det följande sammanfattas KB:s yttrande i punktform:

 • KB ställer sig generellt positivt till förslaget att satsa på och möjliggöra en återstart av kulturen. Det är viktigt att ekonomiska förutsättningar ges för alla områden inom kultursamverkansmodellen, vilket innefattar den regionala biblioteksverksamheten.
 • KB välkomnar förslaget att avsätta medel för digitalisering av kulturarvet. KB, RAÄ och RA har ett etablerat samarbete kring utveckling, vägledning och utbildning inom digitaliseringsområdet.
 • KB och RA har lång erfarenhet av samarbete kring produktion och infrastruktur inom digitaliseringsområdet.
 • KB:s digitaliseringsverksamhet för audiovisuella samlingar (AV) samt RA:s digitaliseringscentrum är två befintliga anläggningar vars produktionskapacitet kan ökas.
 • Digitaliseringssatsningen behöver fokusera på att producera långsiktigt hållbara digitala resurser som kan tillhandahållas för såväl forskningsändamål och skolan som för samhället i övrigt.
 • För att möjliggöra den planering som är nödvändig för digitaliseringssatsningen föreslår KB att perioden under vilka de anslagna medlen kan användas sträcks ut över längre tid.
 • KB anser att Arbetsförmedlingen bör involveras på ett tidigt stadium i planeringen av en digitaliseringssatsning.
 • KB tillstyrker förslaget att tillsätta en utredning för att ta fram formerna för en nationell samordning av bibliotekens utlån av e-böcker. KB bör utifrån myndighetens uppdrag medverka i utredningen.
 • KB delar bedömningen att ekonomiska satsningar på nationella bibliotekstjänster för några av de i bibliotekslagen prioriterade målgrupperna krävs för att säkerställa en långsiktig drift (Bläddra och Världens bibliotek).
 • KB ser ett generellt behov av att stärka bibliotekens kunskapsuppbyggnad och rådgivning gällande upphovsrätt.
 • KB anser att det är viktigt att över tid följa upp och analysera förutsättningarna för att tillgängliggöra digitalt kulturarvsmaterial.
 • KB instämmer i att kunskapen i skolan bör öka om hur skolan kan samarbeta med kulturaktörer, och vill lyfta bibliotekens roll i ett utvecklat samarbete.
 • KB tillstyrker förslaget om att uppdrag ges till Myndigheten för kulturanalys angående analys och kartläggning av hinder för jämlikt deltagande i kulturlivet, och anser att det är viktigt att deltagande i biblioteksverksamhet innefattas i uppdraget.
 • KB tillstyrker förslaget om ett uppdrag i syfte att främja arbetet med breddat deltagande och mot snedrekrytering i det offentligt finansierade kulturlivet, och vill understryka vikten av att biblioteken inbegrips i begreppet kulturliv.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This