NY

Det europeiska kompetensåret – European year of skills – handlar om vuxnas lärande

Den 9 maj har det europeiska kompetensåret - European year of skills (EYS) lanserats. I ett öppningsmeddelande riktat till publiken upprepade president Ursula von der Leyen att "att investera i utbildning är inte bara det rätta att göra, utan det är det smarta att...

Abonnemangstjänst ska förse äldre med mat och gemenskap

Ensamhet och näringsfattig mat är förödande för åldrande människor. Därför hoppas sjuksköterskan Jamila Boccaccio att hennes koncept, som både förser äldre med trygga smaker och med digitalt umgänge, inom sju år i princip ska kunna ordineras på recept. Hennes idé...

SVERD Webbinarium: E-assessment – Digital examination med internationell utblick

Den 26 maj 2023 genomfördes ett SVERD/UHR webinar med Klaus Dieter Rossade, Open University, UK, tillika reperesentant i EADTU  Special Interest Group (SIG) on Online Assessment (2020 - 2022). Klaus Dieter Rossade gav oss internationell utblick kring både...

Mer om mikromeriter och kompetenspasset

Detta material från projektet Kompetenspasset som drivs av RISE, MYH, AF och Vinnova vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Materialet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare...

Ny temahelhet på Lärorikt ­– socioemotionella färdigheter

”Läraren kan hjälpa sina elever att utvecklas i känsloreglering genom att samtala mycket om känslor i klassrummet. Eleverna behöver lära sig att identifiera sina känslor och namnge dem”, säger forskaren Katariina Salmela-Aro i en av de artiklar som vi i dag publicerar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Kungliga bibliotekets remissvar gällande Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77)

KB välkomnar utredarens förslag om en satsning på digitalisering av samlingarna inom arkiv, bibliotek och museer. KB vill betona vikten av att i samverkan finna skalfördelar och effektiva gemensamma processer i arbetet. Det är också angeläget att befintlig infrastruktur tas till vara och utvecklas. KB har lång erfarenhet av digitalisering av olika materialtyper och ett etablerat och brett samarbete med bland andra Riksarkivet (RA), Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och universitetsbiblioteken.

Läs mer här

Sammanfattning

I det följande sammanfattas KB:s yttrande i punktform:

 • KB ställer sig generellt positivt till förslaget att satsa på och möjliggöra en återstart av kulturen. Det är viktigt att ekonomiska förutsättningar ges för alla områden inom kultursamverkansmodellen, vilket innefattar den regionala biblioteksverksamheten.
 • KB välkomnar förslaget att avsätta medel för digitalisering av kulturarvet. KB, RAÄ och RA har ett etablerat samarbete kring utveckling, vägledning och utbildning inom digitaliseringsområdet.
 • KB och RA har lång erfarenhet av samarbete kring produktion och infrastruktur inom digitaliseringsområdet.
 • KB:s digitaliseringsverksamhet för audiovisuella samlingar (AV) samt RA:s digitaliseringscentrum är två befintliga anläggningar vars produktionskapacitet kan ökas.
 • Digitaliseringssatsningen behöver fokusera på att producera långsiktigt hållbara digitala resurser som kan tillhandahållas för såväl forskningsändamål och skolan som för samhället i övrigt.
 • För att möjliggöra den planering som är nödvändig för digitaliseringssatsningen föreslår KB att perioden under vilka de anslagna medlen kan användas sträcks ut över längre tid.
 • KB anser att Arbetsförmedlingen bör involveras på ett tidigt stadium i planeringen av en digitaliseringssatsning.
 • KB tillstyrker förslaget att tillsätta en utredning för att ta fram formerna för en nationell samordning av bibliotekens utlån av e-böcker. KB bör utifrån myndighetens uppdrag medverka i utredningen.
 • KB delar bedömningen att ekonomiska satsningar på nationella bibliotekstjänster för några av de i bibliotekslagen prioriterade målgrupperna krävs för att säkerställa en långsiktig drift (Bläddra och Världens bibliotek).
 • KB ser ett generellt behov av att stärka bibliotekens kunskapsuppbyggnad och rådgivning gällande upphovsrätt.
 • KB anser att det är viktigt att över tid följa upp och analysera förutsättningarna för att tillgängliggöra digitalt kulturarvsmaterial.
 • KB instämmer i att kunskapen i skolan bör öka om hur skolan kan samarbeta med kulturaktörer, och vill lyfta bibliotekens roll i ett utvecklat samarbete.
 • KB tillstyrker förslaget om att uppdrag ges till Myndigheten för kulturanalys angående analys och kartläggning av hinder för jämlikt deltagande i kulturlivet, och anser att det är viktigt att deltagande i biblioteksverksamhet innefattas i uppdraget.
 • KB tillstyrker förslaget om ett uppdrag i syfte att främja arbetet med breddat deltagande och mot snedrekrytering i det offentligt finansierade kulturlivet, och vill understryka vikten av att biblioteken inbegrips i begreppet kulturliv.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This