NY

Ny rapport: EU ligger långt efter sina digitala mål

EU har hamnat på efterkälken gällande sina digitala mål. För att råda bot på utvecklingen behöver både offentlig och privat sektor öka investeringarna, enligt en ny undersökning. EU:s digitala mål har varit att vid 2030 ska 80 procent av befolkningen ha grundläggande...

Lärosäten ska genomlysa utbildningsutbudet för livslångt lärande och omställning

Mot bakgrund av införandet av det nya omställningsstudiestödet ger regeringen statliga universitet och högskolor i uppdrag att analysera sina utbildningsutbud, såväl avseende innehåll som inom vilka former utbildningarna ges. Syftet är att tillgängliggöra de kurser...

Vad har framtiden att erbjuda? COVID-19 krävde att alla lärosäten skulle förändras och förnyas i farten

Vad har framtiden att erbjuda efter Covid -19 ? I sitt senaste Insight Paper från Contact North och sidan Teachonline.ca skriver man om hur COVID-19 krävde att alla lärosäten skulle förändras och förnyas i farten. Det är något som de flesta av lärosäten svarade bra...

Lärosäten ska ta fram öppen nätbaserad utbildning för klimatomställning

Som en del av regeringens satsning Klimatkompetenslyftet får nio lärosäten nu medel för att ta fram öppen nätbaserad utbildning (MOOC:ar) för att stödja samhällets klimatomställning. Regeringen har satsat på ett nytt statligt finansierat kompetenslyft för klimatet för...

Kompetensförsörjning av digital spetskompetens: framtidsanalys om utbud och efterfrågan av digital spetskompetens fram till år 2035

Inom regeringsuppdraget Kompetensförsörjning av digital spetskompetens presenterades idag den 13 juni en framtidsanalys om utbud och efterfrågan av digital spetskompetens fram till år 2035. Läs mer här om seminariet Inom regeringsuppdraget Kompetensförsörjning av...

Regeringen tillsätter en utredning om styrning och uppföljning av folkbildningen

De senaste åren har folkbildningen stått inför flera stora utmaningar, och för att förbättra förutsättningarna att verka framöver har nu regeringen beslutat om en utredning som syftar till att säkerställa en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av...

Network of Open Orgs – falllstudier och den medföljande sammanfattande rapport

Det internationella nätverket Network of Open Orgs har under året genomfört ett samarbetsprojekt om "goda exempel" om OER. SVERD har medverkat genom V Ordförande Ebba Ossiannilsson, som leder ICDE OER Advocacy Committee vilket är med i nätverket Network of Open Orgs....

Stöd för kartläggning och validering i vuxenutbildningen

Ta del av Skolverkets många olika stöd för kartläggning och validering för vuxenutbildningen. Titta på vårt webbinarium från april 2022 där vi presenterar vad som är på gång framåt och vad du kan använda för verktyg idag. Se vårt filmade webbinarium om kartläggning...

Livslångt lärande förutsätter att universitet och högskolor rustas och att omställningsstudiestödet finansieras på ett annat sätt

Livslångt lärande förutsätter att universitet och högskolor rustas och att omställningsstudiestödet finansieras på ett annat sätt skriver Anna Steen, ordförande för Saco-S i en debattartikel i Dagens Nyheter. Om universitet och högskolor ska vara en del av...

Förlängt Regeringsuppdrag för att bygga sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Regeringen förlänger tiden för uppdraget till Arbetsförmedlingen, Statens skolverk (Skolverket), Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Vetenskapsrådet, Universitets- och högskolerådet (UHR), Statistiska centralbyrån, Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Kungliga bibliotekets remissvar gällande Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77)

KB välkomnar utredarens förslag om en satsning på digitalisering av samlingarna inom arkiv, bibliotek och museer. KB vill betona vikten av att i samverkan finna skalfördelar och effektiva gemensamma processer i arbetet. Det är också angeläget att befintlig infrastruktur tas till vara och utvecklas. KB har lång erfarenhet av digitalisering av olika materialtyper och ett etablerat och brett samarbete med bland andra Riksarkivet (RA), Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och universitetsbiblioteken.

Läs mer här

Sammanfattning

I det följande sammanfattas KB:s yttrande i punktform:

 • KB ställer sig generellt positivt till förslaget att satsa på och möjliggöra en återstart av kulturen. Det är viktigt att ekonomiska förutsättningar ges för alla områden inom kultursamverkansmodellen, vilket innefattar den regionala biblioteksverksamheten.
 • KB välkomnar förslaget att avsätta medel för digitalisering av kulturarvet. KB, RAÄ och RA har ett etablerat samarbete kring utveckling, vägledning och utbildning inom digitaliseringsområdet.
 • KB och RA har lång erfarenhet av samarbete kring produktion och infrastruktur inom digitaliseringsområdet.
 • KB:s digitaliseringsverksamhet för audiovisuella samlingar (AV) samt RA:s digitaliseringscentrum är två befintliga anläggningar vars produktionskapacitet kan ökas.
 • Digitaliseringssatsningen behöver fokusera på att producera långsiktigt hållbara digitala resurser som kan tillhandahållas för såväl forskningsändamål och skolan som för samhället i övrigt.
 • För att möjliggöra den planering som är nödvändig för digitaliseringssatsningen föreslår KB att perioden under vilka de anslagna medlen kan användas sträcks ut över längre tid.
 • KB anser att Arbetsförmedlingen bör involveras på ett tidigt stadium i planeringen av en digitaliseringssatsning.
 • KB tillstyrker förslaget att tillsätta en utredning för att ta fram formerna för en nationell samordning av bibliotekens utlån av e-böcker. KB bör utifrån myndighetens uppdrag medverka i utredningen.
 • KB delar bedömningen att ekonomiska satsningar på nationella bibliotekstjänster för några av de i bibliotekslagen prioriterade målgrupperna krävs för att säkerställa en långsiktig drift (Bläddra och Världens bibliotek).
 • KB ser ett generellt behov av att stärka bibliotekens kunskapsuppbyggnad och rådgivning gällande upphovsrätt.
 • KB anser att det är viktigt att över tid följa upp och analysera förutsättningarna för att tillgängliggöra digitalt kulturarvsmaterial.
 • KB instämmer i att kunskapen i skolan bör öka om hur skolan kan samarbeta med kulturaktörer, och vill lyfta bibliotekens roll i ett utvecklat samarbete.
 • KB tillstyrker förslaget om att uppdrag ges till Myndigheten för kulturanalys angående analys och kartläggning av hinder för jämlikt deltagande i kulturlivet, och anser att det är viktigt att deltagande i biblioteksverksamhet innefattas i uppdraget.
 • KB tillstyrker förslaget om ett uppdrag i syfte att främja arbetet med breddat deltagande och mot snedrekrytering i det offentligt finansierade kulturlivet, och vill understryka vikten av att biblioteken inbegrips i begreppet kulturliv.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This