NY

Oväntade svar när Voister chattar med AI-tonåringen Laika

Voister har chattat med Laika, en trettonårig AI helt uppvuxen på sociala medier. Laika föredrar Tiktok framför andra plattformar, är övertygad om att pengar är vägen till lycka och både fascineras och skräms av krigsfordon som sprängs. Samtalet präglas av...

FN:s CDO: Detta krävs för att lyckas med digital transformation

Robert Opp, CDO på UNDP, driver FN:s utvecklingsprogram som syftar till att accelerera digital transformation i utvecklingsländer. För Voister berättar han vad som krävs i samspelet mellan stat och näringsliv, hur olika länder kan hjälpa varandra att bli mer effektiva...

Lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse

Nio av tio svensklärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse. Det visar en undersökning som Utbildningsradion låtit Demoskop göra. Utbildningsradion, UR, och Demoskop lät göra undersökningen bland 500 svensklärare i samband...

Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper....

Grön omställning och digitalisering i fokus när MYH gör sig redo för ny expansion

Yrkeshögskolan står inför en ny expansion. Tack vare den aviserade satsningen på utbildningsformen gör myndigheten sig nu redo att bevilja fler YH-utbildningar. Enligt Jenny Sörby, tf chef på enheten för analys och ansökan, kommer myndigheten bevilja ansökningar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Kungliga bibliotekets remissvar gällande Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77)

KB välkomnar utredarens förslag om en satsning på digitalisering av samlingarna inom arkiv, bibliotek och museer. KB vill betona vikten av att i samverkan finna skalfördelar och effektiva gemensamma processer i arbetet. Det är också angeläget att befintlig infrastruktur tas till vara och utvecklas. KB har lång erfarenhet av digitalisering av olika materialtyper och ett etablerat och brett samarbete med bland andra Riksarkivet (RA), Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och universitetsbiblioteken.

Läs mer här

Sammanfattning

I det följande sammanfattas KB:s yttrande i punktform:

 • KB ställer sig generellt positivt till förslaget att satsa på och möjliggöra en återstart av kulturen. Det är viktigt att ekonomiska förutsättningar ges för alla områden inom kultursamverkansmodellen, vilket innefattar den regionala biblioteksverksamheten.
 • KB välkomnar förslaget att avsätta medel för digitalisering av kulturarvet. KB, RAÄ och RA har ett etablerat samarbete kring utveckling, vägledning och utbildning inom digitaliseringsområdet.
 • KB och RA har lång erfarenhet av samarbete kring produktion och infrastruktur inom digitaliseringsområdet.
 • KB:s digitaliseringsverksamhet för audiovisuella samlingar (AV) samt RA:s digitaliseringscentrum är två befintliga anläggningar vars produktionskapacitet kan ökas.
 • Digitaliseringssatsningen behöver fokusera på att producera långsiktigt hållbara digitala resurser som kan tillhandahållas för såväl forskningsändamål och skolan som för samhället i övrigt.
 • För att möjliggöra den planering som är nödvändig för digitaliseringssatsningen föreslår KB att perioden under vilka de anslagna medlen kan användas sträcks ut över längre tid.
 • KB anser att Arbetsförmedlingen bör involveras på ett tidigt stadium i planeringen av en digitaliseringssatsning.
 • KB tillstyrker förslaget att tillsätta en utredning för att ta fram formerna för en nationell samordning av bibliotekens utlån av e-böcker. KB bör utifrån myndighetens uppdrag medverka i utredningen.
 • KB delar bedömningen att ekonomiska satsningar på nationella bibliotekstjänster för några av de i bibliotekslagen prioriterade målgrupperna krävs för att säkerställa en långsiktig drift (Bläddra och Världens bibliotek).
 • KB ser ett generellt behov av att stärka bibliotekens kunskapsuppbyggnad och rådgivning gällande upphovsrätt.
 • KB anser att det är viktigt att över tid följa upp och analysera förutsättningarna för att tillgängliggöra digitalt kulturarvsmaterial.
 • KB instämmer i att kunskapen i skolan bör öka om hur skolan kan samarbeta med kulturaktörer, och vill lyfta bibliotekens roll i ett utvecklat samarbete.
 • KB tillstyrker förslaget om att uppdrag ges till Myndigheten för kulturanalys angående analys och kartläggning av hinder för jämlikt deltagande i kulturlivet, och anser att det är viktigt att deltagande i biblioteksverksamhet innefattas i uppdraget.
 • KB tillstyrker förslaget om ett uppdrag i syfte att främja arbetet med breddat deltagande och mot snedrekrytering i det offentligt finansierade kulturlivet, och vill understryka vikten av att biblioteken inbegrips i begreppet kulturliv.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This