NY

Högre utbildning, gymnasieskolor, YH öppnar sina lokaler igen 15 juni 2020

Fredagen den 29 maj 2020 höll statsminister Stefan Löfven pressträff tillsammans med utbildningsminister Anna Ekström, minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans samt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Det nya normala handlar om omställning och hållbarhet

Utbildningssektorn har släpat efter men tvingats digitalisera under covid-19-pandemin. Nu är det inte möjligt att återgå till det som tidigare ansågs normalt, skriver företrädare för Svenska riksorganisationen för distansutbildning, SVERD. Läs hela debattinlägget i...

Skolmat på distans

I mars stängdes Sveriges gymnasieskolor och i april lanserade därför AcadeMedia en app som ger eleverna tillgång till skolluncher. Nu kan lösningen bli permanent. Läs mer här – Det började som en tillfällig lösning men nu har vi ett långsiktigt mål om att behålla det...

Elever om distansskola

Distansundervisning innebär större arbetsbörda, mer personligt ansvar och oro över hur man ska visa sina kunskaper. Drygt hälften är av gymnasieelever är nöjda med sin arbetsmiljö men många upplever en ökad stress och ensamhet. Det visar en ny undersökning från...

Lärare inte prioriterad grupp för coronatester

På tisdagen den 26 maj beslutade regeringen att utvidga testningen för corona till en kategori som kallas  ”kategori tre”. Det innebär att listan rymmer personer som jobbar inom samhällsbärande yrken. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  har presenterat...

Leaders & Legends of Online Learning

Mark Nichols, Executive Director at Open Polytechnic of New Zealand, tillika ICDE EC member arbetar med en serie av podcasts med Leaders & Legends of Online Learning. Häromveckan blev SVERSDs V Ordförande intervjuad och det blev publicerat 24 maj 2020. Se mer här...

En första delredovisning av distansundervisningen på gymnasieskolor

Under våren 2020 genomför Skolinspektionen inspektionssamtal med rektorer för att granska gymnasieskolors distansundervisning med anledning av restriktionerna under covid-19. I granskningen har vi ställt frågor om undervisning, betygsättning och garanterad...

500 miljoner till lovskola, högskola och vuxenutbildning är för lite

Enligt Lärarnas Riksförbunds senaste undersökning framgår det att coronakrisen har lett till att undervisning motsvarade 5,5 miljarder gått förlorad. Pandemin har gjort att många elever inte kunnat vara på plats på skolorna...

Distansundervisning är ett nödvändigt och bra komplement

Skolan som fysisk plats är central för elevernas studier och känsla av sammanhang. Det har blivit extra tydligt när gymnasier och andra skolformer tvingats stänga på grund av covid-19. Men det finns också positiva erfarenheter att ta med sig från undervisningen...

Digital start på höstterminen vid Malmö universitet

I mitten av mars stängde Malmö universitet dörrarna och gick över till digital undervisning för att minska risken för spridning av coronaviruset. Då var det ovisst hur länge utbildningen skulle bedrivas digital, men nu är det bestämt att det kommer förbli så fram till...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Handlingsplan 2018

sverd_logga_orig100dpi

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD)

 

 

SVERDs – Handlingsplan – 2018

Allmän inriktning, syfte, mål och målgrupp

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) har till huvuduppgift att vidga kunskapen om och medverka i utvecklingen av flexibel utbildning, distansutbildning, transformerat lärande och den digitala transformeringen relaterat till lärande, samt e-lärande.

SVERD är representerade såväl av statlig, kommunal som privat verksamhet avseende såväl den formella som det informella lärandet. SVERD har också medlemmar inom forskningssamhället och från myndigheter.

Vidare har SVERD till uppgift att främja kunskapen om öppet omformat lärande, digital innovation, samt lärande i digitala miljöer och genom sociala medier, samt andra öppna mötesplatser och lärandemiljöer, såsom öppna lärrresurser (OER) och Massive Open Online Courses (MOOCs). SVERDs huvuduppgift är också att främja och vidga kunskapsområdet inom Technology Enabled Learning (TEL), i allmänhet och i synnerhet.

Verksamhetsberättelsen för SVERD ska återspegla uppföljning av handlingsplanen.

 

SVERD skall…

aktivt följa och omvärldsbevaka den nationella och internationella utvecklingen inom området

▪ initiera erfarenhetsutbyte och samverkan mellan organisationens medlemmar

▪ skapa öppna mötesplatser genom att bl a anordna konferenser, webinarer och seminarier

▪ främja nationellt och internationellt utbyte och samarbeten

▪ stimulera kunskapsuppbyggnad inom området

▪ medverka till områdets omvärldsbevakning och utveckling i beslutande organ

▪ samverka med andra aktörer nationellt, tex Riksorganisationen för e-kompetens (REK), Vuxenutbildning i samverkan (VIS), Nätverket för kommunala lärcentra (NITUS), Digidel, Rektorsakademien i utveckling (RAU), EdTechSweden Industry

▪ samverka med andra aktörer internationellt, ex BOLDIC, EDEN och ICDE

▪ medverka i såväl International Council for Open and Distance Education, Operational Network Boldic (ICDE ON_BOLDIC) och International Council for Open and Distance Education, Focal Quality Points (ICDE, FQP)

▪ vara delaktig i den allmänna samhällsdebatten  inom området

▪ vara proaktiv i  projekt och disseminering

▪ medverka till nationell och internationell bevakning och utveckling

▪ i den mån det är aktuellt medverka till att besvara remisser och bidra med expertkompetens inom området

▪ vara aktiv med aktuella inlägg och debatter via SVERDs hemsida, samt i SVERDnytt och i sociala medier som tex Facebook och Twitter

▪ vara aktiv i EDEN årliga konferens i Jönköping, Sverige 2017, där SVERD har en förkonferens,med aktuella aktörer inom området i ett svensk/nordiskt perspektiv (dag 0 den 13 juni 2017)

▪ lämna in bidrag till konferenser, tex EDENs årliga konferens i Jönköping, Sverige 2017, samt till Computer Supported Education (CSEDU) (LIST projektet)

▪ stimulera och stödja styrelsearbete i tex EDEN, där en av SVERDs styrelsemedlemmar representerar SVERD, men också i andra sammanhang där SVERDs styrelsemedlemmar representerar SVERD, tex International Council for Open and Distance Education, Operational Network Boldic (ICDE ON_BOLDIC) och International Council for Open and Distance Education, Focal Quality Points (ICDE, FQP)

▪ hålla två årliga konferenser, ett är årsmötet, den andra är höstkonferensen

▪ några gånger per termin hålla webinarer med inom området aktuella områden och talare

▪ sprida information till och från International Council for Open and Distance Education (ICDE Newsletter)

▪ årligen deltaga i OpenEdWeek

 

Vidga samarbetet med andra aktörer inom distansutbildningsområdet

Samarbete ska ske såväl fysiska möten som online-möten.

 

Projektverksamhet

SVERD ska satsa på nationell och internationell projektverksamhet, några exempel:

Boldic-Nordplus horizontal, Nordiska Ministerrådet

Mobile learning LæringsIndhold til Smartphone og Tablet (LIST), Nordiska Ministerrådet

International Council for Open and Distance Education, Operational Network Boldic (ICDE ON_BOLDIC)

International Council for Open and Distance Education, Focal Quality Points (ICDE, FQP)

Virtual teachers toolbox (VVT), EU projekt

Teacher Innovation in blended learning (TIBL), EU projekt

 

Kansliet

Har till uppgift att sköta medlemsregister, bokföring och ekonomiadministration.

Inriktningen är att eftersträva fortsatt låg kostnad för SVERD kansliet.
Arbetsgrupper:

1. Medlemsvård

Fokus på medlemsvård och medlemsvärvning skall ske under 2017

2. Strategisk påverkan

Remissvar till utredningar och svara på debattinlägg. Utredningen Fjärrundervisning i skolan.

MOOCs utredningen, Digitaliseringskommissionen- Kunskapsuppbyggnad om digitaliseringens effekter på samhället och individen etc.

3. Webbgrupp
Utveckla hemsidan
En webbgrupp bildas och medlemmar i den erhåller publiceringsrätt på sverd.se.

4. Konferensgrupp

Egna SVERD konferenser
Årskonferens, Höstkonferens och webinarer
Genomföra en höstkonferens 2017.
Hålla ett webinar under “Open education week”

Externa konferenser och samarbeten
Deltaga i Vuxenutbildningsdagen på Almedalen och EDEN 2017.

5. SVERDnytt Digitalt nyhetsbrev.

Att ge ut 2 tryckta medlemstidningar per år och 4 digitala nyhetsbrev.
// Handlingsplan antagen vid årsmöte 170317 på Påhlmans Handelsinstitut i Stockholm.

 

 

Share This