NY

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor. – Den höga inflationen har...

Skolverkets styrning gör undervisningen lidande

Skolverket bör fokusera på att ge stöd och inspiration till skolorna, snarare än att styra och kontrollera dem. Skolverket bör vara en resurs för skolorna, inte en samverkanspart som spär på den administrativa inflationen och utformar projekt för att sysselsätta sina...

På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar.

Ministern om studieförbunden: ”Förstår att de som nedprioriteras är missnöjda” På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar. ”Utbildningar som leder till jobb prioriteras”, säger...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERD

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA RIKSORGANISATIONEN FÖR DISTANSUTBILDNING (SVERD)

Sverd logga 400

SVERD är en intresseorganisation i Sverige för alla som är engagerade i online lärande, flexibelt lärande och distansundervisning.  SVERD-medlemmar kommer från hela utbildningssektorn, från K-12 till högre utbildning, och även offentlig utbildning, näringsliv och den privata sektorn är representerade. Som medlem i SVERD kommer du att träffa människor från hela Sverige , Europa och Världen. SADE eftersträvar att medlemmar ska kunna bygga personliga nätverk och etablera viktiga yrkesmässiga kontakter inom nätverket

SVERD grundades 1984 med syftet att utöka kunskapen och delta i utvecklingen av öppen, online och flexibel distansutbildning. Föreningens mesta arbete utförs ideellt av intresserade och engagerade personer från olika utbildningsorganisationer i landet. SVERD anordnar två årliga konferenser, en höst och en vår-konferens. De träffarna behandlar aktuella, intressanta och tankeväckande ämnen för medlemmarna.

SVERD samarbetar med ett antal internationella organisationer, såsom ICDE, International Council for Open Education and Distance Education och EDEN, European Distance Education Network .

SVERD initierar erfarenhetsutbyte, samarbete och nätverkande bland sina medlemmar och skapar öppna mötesplatser genom att anordna konferenser, webbseminarier och fysiska seminarier samt andra formella och informella möten.

SVERD främjar också internationellt utbyte, samarbete och nätverkande.

SVERD syftar till att stimulera och främja utvecklingen av kunskap inom området öppen, online och flexibel distansutbildning.

SVERD är också ett aktivt när det gäller remissskrivning och svar på EUs konsultationer och föreningen engagerar sig aktivt i den aktuella debatten inom området.

I pågående projekt är SVERD:s viktigaste roll att stå för utvärdering och kunskapsspridning.

SVERD har både nationellt och internationellt, ett nätverk och ett rykte som möjliggör spridning och arbete i och utbyte av projekten.

För att sammanfatta SVERD
– initiera erfarenhetsutbyte och samarbete mellan våra medlemmar
– skapa öppna gemenskaper genom att anordna bland annat konferenser, webbseminarier och seminarier
– främja internationellt utbyte och samarbete
– främja utvecklingen av kunskap inom områdena öppen, online och flexibel distansutbildning.
– bidra till utvecklingen av det område som övervakas av förvaltningskommittén.

Konferenser
SVERD anordnar eller samarbetar med andra organisationer varje år på en vår och en höst-konferens där vi tar upp aktuella och intressanta teman som vi vill ska engagera och involverar medlemmarna, t.ex.
• Tekniker och distansmetoder
• Kunskap om distansöverbryggande teknik
• Interaktion i flexibel utbildning
Som medlem i Sverd får du rabatt på våra konferenser, och även för de internationella konferenser som arrangeras av våra samarbetspartners.

SVERD har deltagit och koordinerat flera år i projekt finansierade och koordinerade av Nordiska ministerrådet. SVERD har tidigare deltagit i flera EU-projekt och deltar även nu i projekt finansierade av EU under 2023-2024.

Pågående arbete :
SVERDs viktigaste roll i projekt är expertbidrag, utvärdering och spridning av kunskap. SVERD ingår i flera nätverk och ett gott rykte både nationellt och internationellt, vilket möjliggör utbyte av och deltagande i remissinstanser och projekt. SVERD har genom sina medlemmar kunskap och erfarenhet uppbyggd från relevanta organisationer och institutioner inom olika både privata och offentliga sektorer.

SverdNytt nyhetsbrev och hemsida

SVERDnytt ges ut två gånger om året som ett nyhetsbrev (på svenska).
Den innehåller aktuella artiklar om öppen, online och flexibel distansutbildning och annan aktuell information från svenska och
internationella konferenser.

SVERDnytt bjuder också in medlemmar att ta upp frågor om lärande,
undervisning och pedagogisk projektverksamhet inom området öppet, online och flexibelt
distansutbildning.

Som medlem i SVERD får du SverdNytts nyhetsbrev fyra gånger om året. Här kan du
läs artiklar om distans och flexibelt lärande. Du kommer att få rapporter från svenska och internationella konferenser.

Besök gärna vår hemsida www.sverd.se. Där hittar du intressanta länkar, ett öppet forum, aktuella nyheter och mycket mer.
Du kan även registrera dig som medlem på hemsidan.

Internationellt samarbete
SVERD interagerar med ett antal internationella organisationer som:

Nordic Network for Adults Learning (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL)

SVERD har samarbete med NVL nätverket – Digital inkludering.

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, (NVL) stödjer nordiskt samarbete i livslångt lärande perspektiv, underlättar utbyte av erfarenheter och innovationer samt stödjer utvecklingen av policy och praxis Digitalisering är ett prioriterat område i Norden samarbete, som uttryckts i ordförandeskapsprogrammen under de senaste åren. NVL har beslutat att göra en satsning på detta område i linje med nordiska strategier och inom ett livslångt lärande-perspektiv. En arbetsgrupp tillsattes för att ta fram konkreta förslag för NVL:s framtida insatser inom området digitalisering och livslångt lärande.

Nordiskt nätverk för flexibel , öppen utbildning och online utbildning.

SVERD var en av initiativtagarna och grundarna till NordFlexOn

Huvudsyftet med NordFlexOn-nätverket är att vara en facilitator och främjare av inkluderande, flexibelt, kvalitativt lärande och undervisning i den digitala tidsåldern i de nordiska länderna, med en global räckvidd. Nätverket syftar till att sprida praktikbaserad och forskningsbaserad kunskap om flexibelt onlinelärande och undervisning nationellt och internationellt.

Personer anställda vid onlineskolor, universitet, högskolor och andra utbildningsinstitutioner beslutade vid ett möte i Lillehammer den 13 april 2019 att etablera ett nordiskt nätverk för flexibel, öppen och onlineutbildning. Nätverket har för närvarande cirka 70 medlemmar. Förkortningen för nätverket är NordFlexOn och fokusomkråden är :

-Utbyte av kunskap och erfarenheter

-Utbyte av kontakter

-Mötespunkter ansikte mot ansikte och online

-Projektsamarbete

ICDE International Council for Open and Distance Education

SVERDs medlemEbba Ossiannilsson valdes in i ICDE EC 2019 (pågår)

Med ICDE är SVERD partner i ICDE regionala (Europe) Focal Quality points (FPQ) i samarbete med UNESCO

SADEs medlem Ebba Ossiannilsson har sedan 2017 (pågående) samordnat och varit ordförande för ICDE OER Advocacy Committee

Dessutom koordinerade SADE ICDE_Operational Network Boldic 2014-2016

EDEN European Distance Education Network

SADE anordnade en förkonferens 13 juni 2017, gemensam med EDEN2017 vid Jönköping University 13-16 juni 2017. Temat för förkonferensen är Digital Transformation and Diversity in a Swedish Context. För mer information om programmet se SADEs webbsida.

Sammanfattning:

Internationella projekt:
Nätverk ICDE och EDEN och NVL

Nuvarande nordiska projekt

Nordplus-projekt 2021-2022 Digital Support

SVERD har koordinerat BOLDIC-projektet i mer än 10 år, ett projekt finansierat av Nordiska ministerrådet om bästa praxis för OER i de baltiska länderna.

Nuvarande EU projekt

Erasmus + Agile2Vet om yrkesutbildning med stöd av onlinelärande.

Vi välkomnar dig som medlem!

Medlemsavgifter
Organisationsmedlemmar: 2 500 SEK

Enskild medlem: 250 kr

Kontaktuppgifter:

SADE org nr 802011-5872
Bankgiro 5130-6702
Sverds kontor, PB 3033, 871 03 Härnösand
kansliet@sverd.se
www.sverd.se

Share This