NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Distansundervisning som särskilt stöd till två kommuner i landet

För första gången har Skolinspektionen beviljat tillstånd för distansundervisning för elever som av medicinska eller sociala skäl inte kan delta i undervisningen på plats i skolan.

Uppsala kommun har ansökt om att Palmbladskolan i Uppsala ska få bedriva distansundervisning som särskilt stöd i grundskolans årskurser 7–9. Det beviljade tillståndet gäller från och med kalenderåret 2024.

Skollagen ställer höga krav på den huvudman som vill bedriva distansundervisning och ingen tidigare ansökan har godkänts av Skolinspektionen. Samtidigt som Uppsala har även Göteborg stad beviljats tillstånd.

Distansundervisningen får endast användas när en elev inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik, och när alla andra möjligheter till särskilt stöd är uttömda eller bedöms olämpliga. Elevens vårdnadshavare måste också ge sitt medgivande.

Enligt beslutet får distansundervisningen på Palmbladsskolan i Uppsala ges till maximalt 90 elever. Av dessa kan 60 platser erbjudas elever från Uppsala kommuns egna skolor. Resterande platser ska erbjudas elever från andra skolor med behov av distansundervisning som särskilt stöd.

Distansundervisningen omfattar 12 skolämnen: svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, biologi, fysik, kemi, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap samt teknik. Men Skolinspektionen kräver att vissa praktiska moment i ämnena fysik, kemi, biologi och teknik ska genomföras med lärare och elev tillsammans i samma rum.

Läs mer här:

https://www.vilarare.se/specialpedagogik/sarskilt-stod/distansundervisning-som-sarskilt-stod/

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This