NY

Distansundervisning har lett till höjda avgångsbetyg

I mitten av mars våren 2020 övergick landets gymnasieelever till distansundervisning på grund av pandemin. För att se om det påverkat deras avgångsbetyg har Skolverket gjort en jämförelse mellan deras avgångsbetyg och avgångsbetygen från fyra årskullar bakåt i tiden...

Närundervisning i skolan ska vara huvudregeln i höst

Regeringen har beslutat om en ändring av den tillfälliga förordning som gäller för skolan under pandemin. När höstterminen börjar kommer fjärr- eller distansundervisning som huvudregel att kunna användas i öppna skolor endast om Folkhälsomyndigheten har lämnat en...

Mötesplats OER arrangerar en konferens om OER Rekommendationen på 2års dagen 25 november 2021

SVERD är partner i Mötesplats OER och är med att samordna en konferens om OER Rekommendationen på 2års dagen 25 november 2021 Den 25 november 2019 antog Unescos en OER-rekommendation som ska vara vägledande för arbetet med öppna lärresurser globalt. Vi uppmärksammar...

Digitaliseringsprojekt stärker kompetensförsörjningen

För att underlätta byte av yrkesbana och livslångt lärande har åtta myndigheter fått uppdraget att skapa förutsättningar för olika digitala lösningar. Dessa ska både förbättra den enskildes förutsättningar på arbetsmarknaden och göra det lättare för arbetsgivare att...

Fjärr- och distansundervisning på gymnasieskolor våren 2021

( Bild från Pixabay ) Skolverket har publicerat Iakttagelser baserade på intervjuer med rektorer och elever från 119 verksamheter under covid-19-pandemin. Resultaten bekräftar flera av de iakttagelser som Skolinspektionen tidigare redovisat4 men ger också fördjupade...

Sex år i EDEN Executive Committee

De senaste sex åren (2015-2021) har varit spännande, lärorika, utmanande, arbetsamma, prövande, krävande och fantastiska i en fin blandning. Under sex år dvs två mandatperioder har jag varit i EDEN Executive Committee på uppdrag av Svenska Riksorganisationen för...

Nordplus: How seniors learn digital skills in the Nordics and Baltics

SVERD har medverkat som partner i Nordplus Adult NPAD-2020/10169 How seniors learn digital skills in the Nordics and Baltics  finansierats av Nordiska ministerrådet. Projektet organiserades under projektperioden 09 / 2020-08 / 2021. Projektkoordinator är   Summer...

Nya regeringssatsningar -i pandemins följder

Satsningar på utbildning för vuxna ska bekämpa pandemins följder Många har förlorat sitt arbete under den rådande pandemin. Utrikes födda, ofta nyanlända, som står långt ifrån arbetsmarknaden har drabbats särskilt hårt av krisen. Utbildning är därför ett viktigt...

Konferens inom Nordplusprojektet  How seniors learn digital skills in the Nordics and Baltic

Anmälan är öppen än, se till att säkra DIN plats till den 29 juni 2019 VÄLKOMNA till den fjärde och sista konferensen inom Nordplusprojektet  How seniors learn digital skills in the Nordics and Baltic, Project number:  NPAD-2020/10169, med Norge som värd This event is...

ESU- Insikter om studentliv under Covid-19 pandemin i Europa

European Stiudent Union (ESU) har genomfört en forskningsstudie om studier och studentlif under pandemin Covid-19. Läs mer och ladda ner rapporten ESU- Student life during the Covid-19 pandemic lockdown Europe-wide insights Forskningsstudien under EDEN Annual...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Att forma den nya normalen: Efter Covid-19 några utmaningar inom utbildning och omställning för hållbarhet

När Covid-19-pandemin sprider sig över hela världen kämpar skolledare och utbildningspolitiska beslutsfattare med beslut om skolstängningar och samtidigt med en rättvis kontinuitet i lärandet. Denna historiska händelse visar behovet av att orientera våra utbildningssystem mot mer flexibel utbildning och lärande när som helst och var som helst som EU Kommissionen sedan länge har förespråkat genom initiativet Opening Up Education (2013) samt att modernisera utbildningen för att tillgodose elevernas individuella behov. Även FN UNESCO hållbarhetsmål om utbildning (SDG4) och deras nya initiativ om Futures of education: Learning to become förespråker detta. Med Corona utbrottet har behovet av en kris motståndskraftigt utbildningssystem även gjort sig gällande.

Lärare runt om i världen uppmuntras p.g.a. Covid-19 att övergå till online- och distansundervisning. De flesta regeringar runt om i världen har tillfälligt stängt utbildningsinstitutioner och alla byggnader i ett försök att hindra spridningen av pandemin Covid-19. Utbildning ska dock fortgå och som Statsminister Stefan Löfven påpekade att det inte handlar om ett förlängt sommarlov. Utbildning är dock och har aldrig varit baserad på lokaler och byggnader, utan formas och utvecklas av lärare, forskare, studenter och elever tillsammans. Lärare är ryggraden i utbildningssystemen och nyckeln till att nå lärandemål, oavsett sammanhang och situation. Inom Covid-19-krisen är de i frontlinjen för att se till att lärandet fortsätter.

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) omvärldsbevakar, medverkar och följer utvecklingen om Covid-19 nationellt och internationellt och deltar i de internationella kampanjerna #learningtogether #onlinetogether och UNESCO initiativet #LearningNeverStops. SVERD har på sin hemsida lanserat en webbsida SVERD Corona #learningtogether som omfattar tips, rekommendationer och information om hur man kommer igång med omställningen till distansutbildning och att arbeta och lära med digitala verktyg i en tid när fysiska möten är begränsade (se även Faktaruta längs ner).

UNESCO beräknar att mer än 850 miljoner barn och ungdomar – cirka 80% av den globala studentpopulationen – har tvingats stanna borta från lokalerna för skolor och universitet på grund av pandemisk COVID 19. Nationella stängningar är i kraft i cirka 110 länder och lokala stängningar i många andra. Detta innebär mer än en fördubbling av antalet studenter som förhindras från att delta i fysiska utbildningsinstitutioner, och en ytterligare ökning förväntas under denna Covid 19-pandemi. 

Från en dag till nästa hanterar därmed lärare runt om i världen virtuella klassrum, kommunicerar med sina elever via sociala medieplattformar och tillhandahåller fjärrundervisning till över 1,5 miljarder elever som drabbats av skolstängningar på grund av Covid 19-pandemin. Under flera år, läs decennier har dock förespråkare och aktörer för distansutbildning agerat för modernisering och användning av digitala resurser inom området, i takt med att samhället blir mer och mer digitaliserat.  Dock har utbildningssektorn besvärande nog släpat efter. En stor skillnad som kan ses i samband med Covid19 är att i samband med virus utbrottet har alla tvingats att ställa om och digitalisering av utbildning har därmed inte varit valbart, vilket det varit tidigare. Tidigare har enskilda lärare kunnat välja eller välja bort digitalisering. Nu när det gäller alla och rullar ut på bred front inte bara i Sverige men också resten av världen kan man redan se effekter i form av effektivisering, kvalitetshöjning, kreativitet, incitament, starkt ledarskap, infrastruktur, och innovation.  Omfattande initiativ har etablerats såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. En omfattande delningskultur har också vuxit sig stark.

Inlägget är först publicerat 3 maj 2020 på V Ordförandes blog såväl på svenska som på engelska www.i4quality.se

Lärdomar
Det som vi ansåg normalt för några veckor sedan existerar inte längre. Inget är tillbaka till normalt efter Covid19 pandemin.  Vi har fått inse att världen och förutsättningar kan och har förändrats otroligt snabbt, utan att vi direkt har kunnat förhindra det. De flesta har ställt om på kort tid och vant sig vid att använda digitala arbets och mötes sätt och distansöverbryggande teknik och lärdomarna kommer att sitta kvar lång tid efter att pandemin är över för denna gång. Glöm därmed eventuell återställning till det som tycktes normalt för någon månad sen. Tänk istället vad kan vi lära av konsekvenserna av denna förfärliga globala pandemi. Så kallad återställning kan inte vara meningen och med all säkerhet inte heller önskvärd.  Så när utbildning och arbete flyttar hem, vilken inverkan har det haft och kommer att ha på studenter, akademiker, administratörer och utbildningsansvariga? Framtiden kallar.

En lärdom är att skolor som redan satsat på bra digital infrastruktur, tränat på nya digitala arbetssätt och genomfört individualiserad undervisning kom snabb igång med sin utbildningsverksamhet när eleverna ej längre kunde gå till skolan. De skolor däremot som ej hade någon digital strategi var hänvisade till att hålla igång utbildningen genom korrespondens via brev och att lösa insändningsuppgifter på papper.

När undervisning helt ges online behöver såväl lärare och studenter anpassa sina mötes och arbetssätt. Då de flesta både studenter och lärare är vana vid så kallad campusundervisning kan det initialt vara tufft att börja reglera sitt eget lärande och de nya studie och arbetsvanorna. Det är här viktigt att skapa rutiner, i form av tid och plats för arbete och studier. Det har redan visat sig viktigt att inte enbart reproducera exakt vad som gjorts i klassrummet med online studier. Online studier har dessutom ett annat perspektiv, nämligen att alltid utgå från studenten/eleven var de än befinner sig. Det finns flera som vittnar om vikten av att tänka annorlunda än när man inte träffas fysiskt. Det har också visat sig att det är viktigt att beakta, främja och underlätta de sociala och emotionella aspekterna i lärandet och att studenterna diskuterar med varandra och lär av och genom varandra, så kallat kollaborativt lärande och peer-learning eller kamratlärande. Ytterligare aspekter då man inte träffas fysiskt är att bibehålla motivationen, nöjet och det roliga med lärandet.

Lärare både inom skola och universitet har redan sen tidigare i mindre eller större utsträckning använt digitala verktyg men då oftast som komplement i sin undervisning, och det har oftast inte funnits så stort behov att lägga ner större tid på att lära sig om nätundervisning. Det har oftast inte heller funnits några incitament eller infrastruktur för detta. Den digitala kompetensnivån hos lärarna och i utbildningsorganisationerna har redan på dessa veckor ökat i väldigt hög utsträckning. Likaså har innovation och otroligt kreativa idéer tagit form, såväl pedagogiskt som digitala lösningar. 

När organisationen förändras så lyckas du med online utbildning:

Tänk helhet, organisation, ledarskap, infrastruktur, teknik, digitala resurser, företrädesvis öppna lärresurser (OER), kursplan, kursmaterial, pedagogik, teknik, utvärderingar, examinationer, all personal och alla studenter och elever (Dont leave anyone behind).

 • Positionera situationen, samverkan, förtroende, samverkan och solidaritet
 • Forskning visar att framgångsfaktorer från studentperspektiv för att lyckas med sina studier och ta ökat eget ansvar i form av självbestämt lärande är: Närvaro (lärare och medstudenter, förtroende, interaktion, flexibilitet i tid, rum, media etc., tillgänglighet motivation, individualiserat lärande, humor och KISS (keep it simple and safe)

Tänk på din arbetsmiljö även om arbetsplatsen nu är hemma

 • Håll dina vanliga rutiner
 • Skriv en ”Att göra-lista” och planera dagen
 • Undvik allt som distraherar dig (t.ex. din mobiltelefon)
 • Planera dina pauser
 • Håll videomöten med dina medstudenter och kollegor
 • Avsluta dagen i tid

Framtida scenarier och slutsatser

Det nya normala efter pandemin Covid19 kommer att handla om omställning, nyorientering och hållbarhet. Då såväl studier som arbete har ändrat form på bara en månad har också digitaliseringen och den digitala kompetensen både hos personer och i organisationer förändrats och även ökat. Det har också blivit påtagligt att den digitala revolutionen handlar om människor och deras vanor, beteenden och attityder i samband med hur man kan använda den nya tekniken. 

 • Blended learning kommer att öka dramatiskt
 • Online-utbildning kommer att vara en strategisk prioritet vid varje institution
 • Nya och innovativa partnerskap

Ett hållbart samhälle förutsätter tillgänglighet till digitala plattformar och möjlighet till snabb omställning till nya sätt att kommunicera. Härmed kan vi förbereda oss för FN UNESCO initiativet Futures of education – Learning to become, som går förbi hållbarhetsmålen och syftar till utbildning 2050.

FAKTARUTA 

Svenska riksorganisationen för distansutbildning (SVERD) är en icke vinstdrivande professionell organisation i Sverige för öppen, flexibel online och distansutbildning, inklusive teknik-medierat lärande.  SVERD verkar för att alla människor ska ha möjlighet att nå information och kunskap via olika fysiska och virtuella vägar.

SVERDs medlemmar kommer från hela utbildningssektorn, från K-12 till högre utbildning, och offentlig utbildning, näringsliv och privat sektor är också representerade. SVERD grundades 1984 med målet att utöka kunskapen och delta i utvecklingen av öppet, online och flexibel distansutbildning, inklusive teknik medierat lärande. SVERD bildades 1984 av innovatörer som såg behovet av ett återkommande utbyte mellan aktörer inom distansutbildning i Sverige. 

SVERD har på sin hemsida lanserat en webbsida SVERD Corona #learningtogether som ger mängder av tips, rekommendationer och information om hur man kommer igång med omställningen till distansutbildning och att arbeta och lära med digitala verktyg i en tid när fysiska möten är begränsade.

För SVERD Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning

Ulf Sandström, Ordförande

Ebba Ossiannilsson, Prof. Dr. V Ordförande

www. Sverd.se

Instagram

Twitter

Facebook

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This