/

Starta företag-webbseminarium Sitt var du vill och lyssna på föreläsare från olika myndigheter och ställa dina frågor via en chatt. Webbseminarierna delas upp i fem avsnitt och du kan välja att delta i ett avsnitt eller alla fem. Du behöver inte anmäla dig i förväg och ditt deltagande är kostnadsfritt. Delta via ...

Läs mer
/

I höstas startade det EU-finansierade projektet "Educational Spaces 21 - Open up! " , som skall utreda möjligheter för skolor att utveckla moderna lärmiljöer. Projektet skall utmynna i tre handböcker som skall fungera som stöd och inspiration både för den enskilda läraren men också för kommuner eller regioner. I första ...

Läs mer
/

Mer än hälften av lärarna i en undersökning från Lin Education säger att de inte får nödvändig kompetensutveckling via arbetsplatsen när det gäller att använda digitala verktyg. Rektorerna däremot anser att de erbjuder kompetensutveckling i hög grad. Utbildningsföretaget Lin Education har gjort en undersökning bland lärare och rektorer om hur man ...

Läs mer
/

I april 2015 kommer Skolinspektionens slutrapport om distansutbildningskvalitet i kommunal vuxenutbildning att presenteras. Skolinspektionens rapport kommer att  presentera utvecklingsområden och väl fungerande inslag inom kommunal distansutbildning. Sammantaget ska framgångsfaktorer och risker inom distansutbildning avse - Om undervisningen ger eleverna förutsättningar att utveckla de kunskaper och förmågor som avses och om undervisningen är anpassad ...

Läs mer
/

Den 11-12 juni 2015 arangerar svenska lärosäten en internationell konferens om MOOCs i Skandinavien. Konferensen äger rum på Karolinska institutet i Stockholm, Sverige. Konferensen arrangeras  i samverkan mellan Karolinska Institutet i Stockholm, Lunds universitet, Chalmers tekniska universitet och Uppsala universitet. Dessutom medverkar Swedish Institute of Computer Science (SICS). Läs mer via ...

Läs mer
/

  Viktiga trender 1-2 år: blended learning blir vanlig, satsning på nya lärmiljöer. 3-5 år: fokus på hur vi mäter lärande, öppna lärresurser etablerar sig på bred front Över 5 år: innovationskultur, ökande samarbete mellan lärosäten Utmaningar Enklare utmaningar: blanda formell och informell utbildning, höja den digitala kompetensen Mellansvåra utmaningar: individualiserat lärande, hur lär vi ut komplext ...

Läs mer
/

I Danmark satsar staten 40 miljoner kr under 2015-2016 på utveckling av innovativa digitala läromedel En ny fond för utveckling av digitala läromedel ska ytterligare öka marknaden för innovativa digitala lärresurser genom att ge stöd till företag som producerar digitala läromedel. De 40 miljonerna ingår i regeringens ansträngningar för att öka användningen ...

Läs mer
/

I propositionen om Fjärrundervisning i skolan föreslås att en definition av fjärrundervisning införs i skollagen (prop. 2014/15:44) Med fjärrundervisning avses en interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där lärare och elever är åtskilda i rum men inte i tid. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om ...

Läs mer
/

Inbjudan till webinar om nationell arena för flexibelt öppet och nätbaserat lärande i högre utbildning – samverkan mellan fem nätverk och föreningar Torsdag, 5 februari, 2015, kl. 14.00 – 15.00 Gunnar Petersson, ordförande Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande, VKF Högskolan Väst Mona Fjellström, ordförande Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning, Swednet, Umeå universitet Alastair Creelman, Moderator, Linné Universitetet Ulf Sandström, ordförande Svenska riksorganisationen för distansutbildning,SVERD Arbetslivsförvaltningen Härnosands ...

Läs mer
/

The New Media Consortium (NMC), det  norska centret för IKT i utbildning, det svenska Skolverket (Skolverket) och Myndigheten för IT och lärande i Danmark (Styrelsen för IT og Læring), lanserar 2015 NMC Technology Outlook för skandinaviska skolor. Denna skandinaviska upplaga beskriver fynd från NMC Horizon Project, ett pågående forskningsprojekt som syftar ...

Läs mer

Populära inlägg

4. Fria upphovsrätt

Fria upphovsrättslicenser - underlättar kunskapsdelning och lärande.  (ladda ned pdf) Ebba ...

6. Öppna digitala l

Lennart Lundberg Lärare, ingenjör och flexibel utbildningssamordnare            Den här artikeln ger dig ...

/

2. Låt studenterna

Ebba Ossiannilsson Lunds universitet Alastair Creelman, Linnéuniversitetet OER, MOOC, spelifiering och badgerörelsen Det är ...

/

Boka in SVERDs Höst

"Lärande i förändring" Plats: Aulan på Folkuniversitetet Kungstensgatan 45 Stockholm. (T-bana Rådmansgatan, utgång Handelshögskolan) Tid kl ...

/

Folkbildningskurs om

Folkbildningsrådet och Folkbildningsnätet bjuder in folkhögskolerektorer och skolledare till fortbildning ...