NY

Skolenkäten 2024 visar god trygghet men bristande studiero

Skolinspektionen granskar all skolverksamhet i hela landet. Målet är att bidra till en god och likvärdig utbildning i en trygg miljö för alla barn och elever. Skolenkäten, som är en del av denna granskning, hjälper oss att få en bild av hur skolan upplevs av elever,...

Sänd in högskolepedagogiska tips till Resursbanken

I resursbanken kan du både hitta och dela med dig av länkar till resurser inom området högskolepedagogisk utveckling Lägg in dina högskolepedagogiska  pedagogiska tips här, https://hpu.uhr.se/resursbanken/ Frågor om resursbanken kan skickas till redaktör Mats Brenner...

Mobiler allt tydligare förklaring bakom kunskapsraset

Ungas användning av mobiler påverkar deras inlärning på ett negativt sätt. Det visar en ny OECD-rapport, som pekar ut skärmar som en förklaring bakom det senaste Pisaraset. – Vi blev ganska överraskade över det starka sambandet, säger Pisachefen Andreas Schleicher. I...

Många skolor är dåligt förberedda för digitala NP

Många skolor är dåligt förberedda för digitala NP Många skolor har ännu inte tekniska förutsättningar att genomföra digitala nationella prov. Under en övergångstid får de i stället ge proven i pappersform. ”Det är hög tid för alla skol­huvudmän att börja förbereda...

Ny ordförande för Sveriges Lärare – Anna Olskog Umeå

Sveriges Lärare har fått en ny förbundsledning och kongressen har valt Anna Olskog till ny ordförande. Anna Olskog, som kommer från Sävar utanför Umeå, har arbetat som grundskollärare sedan 1994. Hon har tidigare varit lokalfackligt aktiv i Umeå och sedan 2018 arbetat...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Nya utmaningar för lärare som vill använda AI i undervisningen

EDEN:s European open and digital learning week #EODLW2023 startade med ett webinar måndag den 6/11om AI och framtidens undervisning.

Det behövs nya kunskaper och kompetenser för lärare som använder AI som hjälpmedel i utbildningen fastslog Angela Karadog senior researcher hos forskningsinstitutet Pontydysgu i Wales och Spanien.

AI Pioneers är ett tvärsektoriellt EU-projekt (https://aipioneers.org ) som syftar till att främja användning och undervisning av artificiell intelligens (AI) i vuxenutbildning och yrkesutbildning (VET).

Survey om lärares användnig av AI inom yrkes- och vuxenutbildning.

Angela Karadog presenterade en undersökningen som genomfördes från juli – september 2023 inom EU där 25 olika länder deltog med 314 respondenter (lärare).

Resultat från undersökningen.

Av de tillfrågade har 60% deltagit i ICT training under de senaste 2 åren.
Signifikant är att utbildningarna handlar om digital pedagogik och användning av AI i undervisningen.
Många utbildningsinstitutioner saknar en AI policy  och många utbildningsinstitutioner behöver ta fram en sådan.
De flesta deltagarna i undersökningen tror att AI kan stödja flera olika processer inom utbildning.
De flesta tror att AI kan hjälpa till vid skapandet av lärresurser.
Ai kan hjälpa till med planering av undervisning , utvärdering och stödja studenter med digitala verktyg.

Framtida utmaningar är

Det behövs mer forskning och mer kunskap om hur AI kan implementeras i utbildningssektorn.
Etiska diskussioner behöver genomföras.
AI-policys för användning av AI behöver tas fram.
Lärare behöver mer kunskap om Ai och problemlösning, planering och implementering av artificiell intelligens i undervisnings-praktiken.

Sammanfattning:
De som svarat på enkäten betonade vikten av kontinuerlig forskning och undersökningar för att nå djupare förståelse för AI-kapacitet och implikationer med de nya digitala verktygen.

Det finns en lovande potential för AI när det gäller att omforma pedagogiska paradigm. samtidigt som utbildare inser fördelarna, betonar de också vikten av etiska överväganden kompetensutveckling och nyanserad förståelse för AI

Lärarkompetens:
Utveckla lärresurser
Undervisa med hjälp av AI
Skapa prov med AI
AI som digitalt verktyg för stdenter

Undervisa om AI
AI grundbegrepp
Data-litteracitet
Etiska aspekter.
Arbete och samarbete med AI.

AI Pioneers är ett Erasmus+ projektet som syftar till att utforska, främja och utvärdera användningen av AI för vuxenutbildning och yrkesutbildning, både användningen för undervisning, träning och förnya läroplanens direktiv om att arbeta med AI.

Projektet syftar också till att stödja utvecklingen av nya initiativ och projekt som använder AI som ett nödvändigt steg mot ökad användning av AI inom utbildning i Europa.

Läs mer här: https://aipioneers.org/

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This