NY

SVERD samverkar med Near East University. Societal Issues and Development

Den 26 februari 2021 arrangerade Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) en konferens med temat Societal Issues and Development i samverkan med Near East University, N Cypern.  Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) V ordförande...

Ny rekommendation om kombination av distans- och närundervisning

Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs, men justeras. Justeringen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från och med 25 januari till och med 1 april 2021. Viss...

Lillehammer Lifelong Learning konferens 2021

Under två dagar 16-17 februari 2021 ägde Lillehammer Lifelong Learning Konferensen (Norge) rum online. Den första var 2019 i Lillehammer Norge. Bland partnerna var ICDE, där SVERD är partner. Konferensen var ett nationellt och internationellt virtuellt möte där...

Brister i undervisningen

Utmaningen med distansundervisning under pandemin har varit att ha en bra och spontan kommunikation mellan lärare och elev. Samtidigt är förhoppningen att undervisning på distans ska bereda vägen för ett bättre regelverk för fjärrundervisning. Det menar forskaren Anna...

Granskningarna leder till förbättrad kvalitet

Utbildningsanordnare som prioriterar kvalitetsarbetet och gör ständiga förbättringar når högre kvalitet och bättre resultat. Det menar utredarna Anna Svensson och Olof Elander som gjort de senaste årsrapporterna från Myndigheten för yrkeshögskolans enhet för...

Universities without walls A vision for 2030

EUA, European Universities Association, har lanserat sin syn på Universities in 2030 When looking to the future, we envision universities without walls; these are universities that are open and engaged in society while retaining their core values. All of Europe’s...

SVERD Vårkonferens 12 mars ”Det Nya Normala” – Omställning och hållbarhet.

SVERD Online Vårkonferens 12 mars - Det Nya Normala –omställning och hållbarhet Anmälan är fri och görs här: https://doodle.com/poll/kyea3i2uvhmrt24d?utm_source=poll&utm_medium=link Konferensen körs på videokonferenssytemet ZOOM. Länk till inloggning skickas ut...

IKT-strategerna i Lund ger hjälp till självhjälp under övergången till nätbaserad undervisning

Lunds kommun driver IKT-strategerna på barn- och skolförvaltningen en webbplats som ger hjälp och stöd om nätbaserad undervisning till skolledare, lärare, vårdnadshavare och elever under coronapandemin. Innehållet vänder sig i första hand till kommunens grundskolor,...

Tips till dig som studerar på distans

Ha självdisciplin och skapa en struktur skriver Johan Fridlund som är medlem i Lärarnas Riksförbunds studerandeförening. En struktur är A och O för att klara av studierna när man är hemma och det är då viktigt att kunna skärma av sig och inte börja med något annat...

How seniors learn digital skills in the Nordics and Baltic The Swedish Perspectives 27-28 January 2021

SVERD, Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning är partner i NORDPLUS projektet How seniors learn digital skills in the Nordics and Baltic NPAD-2020/10169 finansierat av NordPlus Nordic Council of Ministers. SVERD var värd för det första partner mötet som...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

7. OER-öppna möjligheter för lärande. Ett nationellt initiativ finansierat av Internetfonden .SE

Ebba Ossiannilsson, Lunds universitet

Bitr. Projektledare för projektet OER-Öppna möjligheter för lärande

Markus Schneider, Karlstad universitet

Projektledare för projektet OER-Öppna möjligheter för lärande

 

Öppna digitala Iärresurser (Open Educational Resources, OER) är undervisnings-, lärande- och forskningsmaterial som finns tillgängliga på Internet. Resurserna är öppna och fria och vanligen under creative commons licenser (cc). Beroende på licens tillåts resurserna att användas, återanvändas, spridas och även säljas öppet och fritt. Internationellt är OER-rörelsen mycket stark. I Sverige går däremot utvecklingen mot öppen publicering och delande av utbildningsresurser ganska långsamt framåt. Det finns stora behov att tillgodose på lärosätena, på ledningsnivå och hos undervisande personal. Inom utbildningssektorn efterfrågar undervisande personal stöd för att kunna arbeta pedagogiskt och kvalitativt med OER. För att utnyttja potentialen med OER för studenternas lärande räcker det inte med att ”plocka in” lite OER här och där utan att se till sammanhanget. Dyrbar lärartid behöver användas mer kontextuellt och inte enbart för att tillgodose innehållsfrågor. Idén med det nationella projektet OER- öppna möjligheter för lärande (2012) och som beskrivs nedan är att främja en öppen dialog via Internet kring samverkan i infrastrukturella frågor som rör det öppna kunskapsutbytet nätet. Under projektperioden samarrangeras ett antal öppna webbseminarier över lärosätesgränserna där användning ochproduktion av öppna lärresurser (OER) står i centrum. Även en virtuell plattform för svenska OER-initiativ och resurser kommer att utvecklas genom projektet. Projektet riktar särskilt
fokus på en öppen utbildnings praxis (OEP, open educational praxis. Projektet finansieras av Internetfonden .SE.

Bakgrund

Det nationella projektet OER – öppna möjligheter för lärande (Schneider et al. 2012), bedrivs under 2012-2013 och bygger vidare på slutsatser och erfarenheter från projektet OER – en resurs för lärande (Creelman et al. 2011) vilket bedrevs under 2010 – 2011 och var finansierat
av Kungliga Biblioteket (KB). Detta projekt rönte stort intresse samt ett välutvecklat nätverk etablerades såväl nationellt som internationellt och visade att ett gemensamt agerande mellan svenska lärosäten är ett framkomligt och effektivt resursutnyttjande sätt att skapa intresse för
användning av öppna digitala lärresurser (OER) för lärande, samt för att dela tid, kompetens och resurser mellan lärosäten. Öppna webbseminarier med ett stort antal deltagare i samverkan mellan flera lärosäten och andra organisationer är en ny företeelse inom svensk högre utbildning. Genom det interaktiva deltagandet och de infrastrukturella satsningar som SUNETs e-mötestjänst tillhandahåller har nya kontaktytor skapas mellan deltagarna och den svenska OER-utvecklingen har därmed kunnat ta fart. Inom projektet utvecklades en webbplats, vilken nu har fått än än starkare fäste genom webbplatsen www.oersverige.se  för OER resurser och information, länkar etc. Figur 1.

 

 

 

 

Figur 1 OER – öppna möjligheter för lärande. Sök öppna lärresurser, läs mer om lärresurser och upphovsrätt.

Internationellt är OER-rörelsen mycket stark, inte minst sedan Parisdeklarationen om OER och öppen delningskultur antogs sommaren 2012 (UNESCO 2012). I Sverige går däremot utvecklingen mot öppen publicering och delande av utbildningsresurser ganska långsamt framåt.
Svenska initiativ inom OER välkomnas från internationellt håll och från de projekt som för närvarande genomförs runt om i världen, t.ex. genom ICDE (OPAL projektet 2012), UNESCO (2012), OECD, Commonwealth of Learning (COL) och OERuniversity. För mer detaljerad information om OER, OEP (Open Educational Praxis) och OEC (Open Educational Culture), om öppen utbildnings praxis och kultur och CC, se artiklar härintill om OER-öppna digitala lärresurser, OEP och OEC (Ossiannilsson & Creelman 2012) och om Creative Commons (cc) (Ossiannilsson & Creelman 2012).

Syften med projektet OER – öppna möjligheter för lärande är:

Att öka den nationella samverkan mellan lärosäten och utbildningsorganisationer, tex studieförbund och skolan kring användning och produktion av OER genom:

• Internets möjligheter att effektivisera stödet till lärare och studenter, avseende såväl
kvalitet som teknik och sökbarhet för OER.

• Att öka kännedom om webbseminariets möjligheter som verktyg för det öppna lärandet på
nätet.

• Att med utgångspunkt från moderna bibliotek och IT-pedagogiska enheter öka samverkan
mellan lärosätenas stödfunktioner och ett nationellt resursutnyttjande.

• Att bidra till en lärosätesgemensam märkning, spridning och lagring av OER.

Projektet omfattar inte egen produktion av OER förutom de som ingår i projektbeskrivningen.

Projektpartner

Samtliga projektpartner från projektet OER-resurser för lärande, som genomfördes under 2010- 2011, deltar nu i det nya projektet, OER – Öppna möjligheter för lärande, under 2012-2013. Fler lärosäten har anslutit sig till det nya projektet, sammanlagt är nio lärosäten involverade.
Karlstad universitet är projektägare och koordinator i samverkan med Lunds universitet. Karlstads universitet satsar på att utveckla blended Iearning med särskild inriktning mot lärarutbildningen. Projektet har därmed stark förankring i lärosätets utveckling och strategi.
Särskilda medel är tillsatta för teknikinvesteringar, kompetensförstärkning och utvecklingsarbete inom lärosätet. Karlstads universitet förvaltar SUNETs e-mötestjänst och agerar sedan 2010 nationellt supportcentrum för övriga lärosäten. Övriga ingående lärosäten och projektpartner är
Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Högskolan i Gävle (HIG), Högskolan i Jönköping (HJ), Linneuniversitetet (LNU), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Mittuniversitetet (MIUN) och Umeå universitet (UMU), se Figur 3. Samtliga medverkande lärosäten ingår i det nationella
nätverket ITHU (IT i högre utbildning) och som en speciell arbetsgrupp (OER) i nätverket. Projektet är finansierat av Internetfonden .SE.

Arbetsformer och aktiviteter

Projektet kommer att pröva ett antal variationer av formen ”webbseminarium”. En särskild aktivitet planeras tillsammans med UR där en debatt sker på plats (fysiskt) och via webb om upphovsrättsfrågor och samverkansmöjligheter. Inbjudna att delta är särskilda organisationer såsom KB, SULF, SUNET, UR, SUHF, VHS, HSV, DELA, SVERD och Tillväxtverket. Frågor som kommer att diskuteras på webbseminarierna är hur OER-utvecklingen kan stödjas, uppmuntras och utvecklas i ett hållbarhetsperspektìv samt hur den svenska upphovsrättshovslagstiftningen och det s.k. lärarundantaget påverkar den nationella utvecklingen för en öppen utbildnings praxis, OEP, Open Educational Praxis. Samverkansfrågor kring UR:s produktionsmöjligheter och uppdrag samt lärosätenas nya infrastrukturella möjligheter för öppna dialoger på nätet är även väsentliga diskussionsområden under projektperioden.

Webbseminarier 2012 -2013

Under projektperioden kommer följande webbsemiarier att genomföras i samarrangemang inom de ingående projektpartnerna se mer på www.oersverige.se:

• Akademiskt skrivande – skriv för att bli läst. Populärverenskaplig spridning av forskning.

• Digital kompetens inom högre utbildning – en förutsättning för OER

• Bonus Presskopia

• Vad är OER och hur gör man. Vad är Creative Commons?

• Paneldiskussion och seminarium om upphovsrättsfrågor ett IRL-seminarium och som
parallellt interagerar via Adobe Connect (webbseminarium)

• Kvalitet inom e-lärande. Samverkan, initiativ och projekt

• Det digitala biblioteket, informationssökning, tankar om framtiden

• Internationella trender inom OER, OEP OEC) mm. Medverkan av inbjudna internationella
talare

• Metadata och standards

Befintliga nätverkskontakter inom landets högskolor används för seminarieinbjudan. Allmän inbjudan via social media och kontaktytor kommer att ske i form av bloggar, tidskrifter m.m. Webbseminarierna kommer att marknadsföras även genom SVERD och ITHU. En väsentlig del i projektet och syftet med webbseminarierna är att i omedelbar anslutning till genomförda webbseminarier fortsätta diskussionen och debatten i sociala media. Seminarierna spelas in och görs tillgängliga som OER. Webbseminarierna genomförs med hjälp av den lärosätesgemensamma tjänsten för e-möten som SUNET tillhandahåller, nämligen Adobe Connect. Varje seminarium
utvärderas i särskild ordning.

En naturlig del i projektet är att utveckla och använda en gemensam virtuell plattform för svenska OER-initiativ och resurser. Här kommer dokumentation och inspelningar av webbseminarierna att samlas, liksom aktuella nyheter, viktiga slutsatser och länkar till bra resurser och kontakter. Samtliga huvudansvariga vid respektive lärosäte har ansvar för spridning och implementering. Projektresultaten kommer att finnas tillgängliga och diskuteras inom nätverket och vid nätverksträffar. Innehållet i webbplatsen licensieras under en Creative Commons licens CC-BY-NC-SA vilket gör att alla – och inte enbart Internetfonden/ .SE – kan ta del av projektresultaten.

Diskussion och slutsatser

Den stora utmaningen för projektet är att påverka beslutsfattare inom svensk utbildning. Det första projektet skapade goda kontakter med lärare och bibliotekarier men OER är fortfarande ett nästan okänt begrepp bland universitetsledningar och inom berörda myndigheter. Projktrapporter
och artiklar har påpekat behov av både ett brett intresse för öppenhet bland lärare samtidigt som det krävs incitament och stöd uppifrån. Open Access, för maximal tydlighet och synlighet, fick sitt genombrott tack vare EU-direktiv och sedan tryck från forskningsfinansiärer. UNESCOs Parisdeklaration om OER (2012) visar klart att öppen utbildning är en internationell angelägenhet och uppmuntrar medlemsländerna att agera för att skapa en delningskultur inom alla utbildningssektorer.

Detta projekt fokuserar därför inte bara på OER men erbjuder seminarier inom aktuella utbildningsfrågor som kan stimulera både undervisande personal och beslutsfattare. Genom att använda öppenhet som ledord och skapa öppna webbseminarier som spelas in och göras tillgängliga hoppas vi visa på ett praktiskt sätt de positiva effekterna av öppenhet.

Referenser och länkar:

Alexandersson K (2012) Vad är Creative commons. .SE; Webbstjärnan. URI: http://
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Yd9dP3vlOyk
. Tillgänglig 120713.

Creative commons. (2012a) Välkommen till Creative Commons i Sverige. URI: http://
www.creativecommons.se
/. Tillgänglig 120713.

Creative commons (2012b). Välj rätt licens. .SE, i samarbete med creative commons. URI: https:/
/www.iis.se/docs/Creative-Commons-Webb.pdf. Tillgänglig 120713.

Creelman A et al. (2011) En resurs för lärande. Slutrapport. http://www.kb.se/dokument/Om/
projekt/open_access/2011/OER%20slutrapport%20v2.pdf

Klang M (2008-2010) Copyright- Copyleft.

En guide om upphovsrätt och licenser på nätet. .SE 6. URI: https://www.iis.se/docs/
copyright_copyleft.pdf. Tillgänglig 120713.

Schneider M et al. OER-Öppna möjligheter för lärande. IFv2012-0107-senaste.pdf. URI: https://
docs.google.com/file/d/0B07w591VoezMSmZBY3o3UEZPaEE/edit. Tillgänglig 120716 .

UNESCO (2011) Guidelines for OER in Higher Education. URI: http://unesdoc.unesco.org/
images/0021/002136/213605e.pdf. Tillgänglig 120829.

OPAL ( 2012) OPAL | Open Educational Quality Initiative (2012). Hämtad från www.oer-
quality.org. Tillgänglig 120829.

Paris OER Declarationen (2012) URI: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/
HQ/CI/CI/pdf/Events/Paris%20OER%20Declaration_01.pdf. Tillgänglig 120829

Wikieducator (2012) UNESCO OER Toolkit Draft. URI: http://wikieducator.org/
UNESCO_OER_Toolkit_Draft. Tillgänglig 120829.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This