NY

Liberalerna vill återreglera skolan:

På tisdagen presenterade Liberalerna en ny inriktning för skolpolitiken som partiet ska gå till val på 2026. Partiet vill göra rent hus med idéerna bakom friskolereformen, kommunaliseringen och målstyrningen. Liberalerna vill återgå till en mer regelstyrd skola så som...

Nytt avtal klart för fackföreningen Sveriges Lärare inom kommuner och regioner – HÖK 24

Nytt avtal är klart från idag 17 april för Sveriges Lärare inom kommuner och regioner - HÖK 24 Sveriges Lärare har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalsperiod – Ett år. 2024-04-01 till och med...

Vårbudgeten medför 2 000 fler platser på yrkesvux

För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att 130 miljoner kronor tillförs och 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler...

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERD med i programmet för NU 2024 – Livslångt lärande för yrkesverksamma i alla delar av landet

Programmet till högskolepedagogiska konferensen NU2024.se ”Högre utbildning i och för förändring” är klart.
Det erbjuder ett imponerande utbud med en blandning av muntliga presentationer, rundabordssamtal, workshops och posters är fördelade över konferensens teman: aktivt lärande, bildning, digitalisering, framtidsförmågor, studentmedverkan och att driva förändring.
Se länk: https://program.invajo.com/program/nu-2024/

Under temat driva förändring är SVERD med tack vare nätverksstöd från UHR och anordnar rundabordssamtal under konferensens andra dag direkt efter lunch tisdag den 18 juni  13:30-14:40 – Learning Lab (Nat.D.370)

”Livslångt lärande för yrkesverksamma i alla delar av landet”
Bakgrunden till det rundabordssamtalet är de allt större kraven som ställs på kontinuerlig fortbildning av inte minst högskoleutbildad arbetskraft. För att möta detta be­hov har ett särskilt omställningsstudiestöd inrättats samtidigt som lan­dets läro­säten fått i uppdrag att beskriva hur det befintliga och planerade ut­bildningsutbudet kan bidrar till att möta den efterfrågan på kompetens-utvecklingsmöjligheter som upp­kommer. Flera läro­säten lyfter i sina redo­visningar fram betydelsen av distansut­bildningar för det livs­långa lärandet och möjlig­heten till omställning oavsett var i landet de yrkes­verksamma bor. Men hur ser möj­lig­heten att bedriva framgångsrika studier på di­stans ut? Har erfarenheterna från pandemin bidragit till att förbättra dessa möjlig­heter? Vad kan statsmakterna, lärosätena och andra parter göra för att utjämna möjlig­heterna till kompetensutveckling för yrkesverk­samma i olika delar av landet?

Syftet med rundbordsamtalet är att föra ett initierat samtal bland experter och semi­narie­deltagare om för- och nackdelar med de tänkbara insatser som kan genom­föras i syfte att underlätta akademikers fortbildning i alla delar av landet. En i detta samman­hang betydelsefull fråga är vilken roll de kommu­nala lärcentrumen kan spela för att stu­dier på distans ska bli framgångsrika. Likaså hur bör ansvaret för att högre utbildning ska vara tillgänglig för alla medborgare i hela landet fördelas mellan stat, region och kommun.

Genomförandet av samtalet kan förslagsvis ske enligt följande schema

(totalt 70 min):

  • Introduktion, Ulf Sandström, ordförande SVERD[1]                                                   5 min
  • Presentation och lansering av nyskriven SVERD-rapport, Kjell Nyman, författare till rapporten   20 min
  • Panelens synpunkter, inbjudna experter från bl.a. Nitus[2] och akademin                  20 min
  • Öppna upp för övriga deltagares erfarenheter och synpunkter                                    20 min
  • Sammanfattande slutsatser                                                                                             5 min

Förväntat utfall av samtalet är att ett antal relevanta förslag till insatser för att han­tera den beskrivna problematiken blir grundligt belysta. Det innefattar bl.a. ökad för­ståelse för de organisatoriska utmaningar som kan uppkomma och hur de kan han­teras. En central fråga är den roll som lärcentra kan ta för fortbildning av yrkes­verksamma aka­demiker.

Dokumentation av diskussionen och sammanfattning av de viktigaste slutsatserna kom­mer att ske i en offentlig Padlet som publiceras via Resursbanken på webb­platsen hpu.uhr.se och på SVERD:s webbplats. Presentationerna (Powerpoint, referenser etc) kommer att finnas tillgängliga via denna Padlet, både under och efter rundabordssam­talet.

Keywords: Digitalisering och att driva förändring.

[1] Svenska riksorganisationen för distansutbildning (SVERD)

[2] Nätverksgruppen för IT-baserad utbildning via lokala studiecentra

 

 

 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This