NY

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Videos från SVERD Höstkonferens 22/9 om AI och Chat GPT

Här kommer videofilmer om AI och Chat GPT ca 10 min vardera från SVERDs Höstkonferens den 22 sep 2023. Internetstiftelsen Kristina Alexandersson https://sverd.se/temp/sverd20230922_internetstiftelsen.mp4 Mittuniversitetet Jimmy Jaldemark...

Laika 13: Världens första AI-tonåring formad av 100 procent skärmtid

Var femte tonåring lägger idag all sin lediga tid på sociala plattformar. Samtidigt visar forskning på tydliga kopplingar mellan sociala medier och psykiska besvär bland barn och ungdomar. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har därför ihop med specialister inom AI...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Årsmöte fre 11 mars 2022

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning – Årsmöte kl 10.00 den 11 mars 2022

SVERDs Årsmöte körs som videokonferens fredag den 11 mars kl 10.00 i plattformen ZOOM .
Anmälan görs via denna Doodle: Länk: https://doodle.com/poll/tgucwpyxath5wa6y?utm_source=poll&utm_medium=link

Tider:
10.00 Årsmöte
12.00 Lunch
13.00 Vårkonferens

Vårkonferens 2022 ”Futures of Education -learning to become”

13.00 Inledning  Ulf Sandström  SVERDs ordförande

13.15  Futures of Education ”A new social contract for education”
Noah W. Sobe.  Senior Project Officer, UNESCO.UNESCO

14.00 Internationell utblick, utveckling av distansutbildning 2022
Ebba Ossiannilsson Professor, Dr. expert, consultant, influencer and
Quality Assessor in the field of open, flexible, online and distance education.

14.30 Kaffe

14.45  Post pandemic Utbildning UKÄ
Anders Söderholm Gen. dir UKÄ

15:30 Distansutbildningsprojekt och Pedagogiskt högskolelyft  –
för att ge undervisning av hög kvalitet (UHR)
Mikael Andersson projektledare (UHR)

16.00  Avslutning 


AGENDA , SVERDs , Årsmöte 2022

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare
 4. Upprättande av närvaroförteckning, tillika röstlängd
 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Motioner
 8. Styrelsens årsredovisning för 2021
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande och vice ordförande
 13. Val av övriga ledamöter till styrelsen samt suppleanter
 14. Val av ombud till möten med organisationer med vilka SVERD samarbetar.
 15. Styrelsens handlingsplan för 2022
 16. Fastställande av årsavgift
 17. Val av revisorer och två suppleanter för dessa
 18. Val av tre ledamöter till valberedningen
 19. Årsmötets avslutning.

  Välkomna
  Ulf Sandström
  SVERDs ordförande
  Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD)
  070-603 42 39

Share This